Skip to main content

Εισαγωγή

Η πλατφόρμα mooc.edu.gr, την οποία ανέπτυξε και διαχειρίζεται το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ) για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), υπόκειται σε συγκεκριμένους όρους χρήσης που δεσμεύουν καθένα που χρησιμοποιεί και αποκτά πρόσβαση σε αυτήν, υπό οποιαδήποτε εκδοχή και έκφανσή της. Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ), κατ’ εντολή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), μπορεί να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, ανακοινώνοντας οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση μέσω της πλατφόρμας mooc.edu.gr.

Με την πλοήγηση και χρήση της πλατφόρμας mooc.edu.gr, οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης. Η χρήση της πλατφόρμας mooc.edu.gr ύστερα από την ανακοίνωση της τροποποίησης, θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή της εν λόγω τροποποίησης εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη.

Η χρήση της πλατφόρμας mooc.edu.gr πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον νόμο και τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Σχετικά με τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

© - Η πλατφόρμα mooc.edu.gr αποτελεί υπηρεσία που παρέχεται από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ) για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ).

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω αυτής, είτε από το ΙΤΥΕ / ΥΠΑΙΘ είτε από τους χρήστες της, παρέχεται με τους όρους της άδειας χρήσης Attribution-NonCommercial-ShareAlike International (CC BY-NC-SA 4.0).

Επιτρέπεται δηλαδή η ελεύθερη χρήση, αναπαραγωγή, αναδιανομή, παρουσίαση και αξιοποίηση του περιεχομένου, με την προϋπόθεση να μην υπάρχει πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης, με αναφορά στον δημιουργό ή τον δικαιούχο της άδειας και συναίνεση διανομής με την ίδια ή παρόμοια άδεια οποιουδήποτε παράγωγου του πρωτότυπου έργου. Η αδειοδότηση με την άδεια Creative Commons δεν επηρεάζει από μόνη της την ιδιοκτησία των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου.

Το περιεχόμενο από ιστοτόπους τρίτων φορέων υπόκειται στους δικούς του περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην ενότητα «Χρήση ιστοσελίδων τρίτων φορέων».

Περιορισμός ευθύνης του ΙΤΥΕ

  • Οι πάσης φύσεως υπηρεσίες, πληροφορίες και υλικό που εμπεριέχεται στην πλατφόρμα mooc.edu.gr παρέχονται στη βάση του «ως έχει» («as is») και «ως διατίθενται» («as available») και χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους.
  • Το ΙΤΥΕ, ως φορέας διαχείρισης και λειτουργίας της πλατφόρμας mooc.edu.gr, καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την πλήρη και τεχνικά απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία της πλατφόρμας, αλλά δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες της πλατφόρμας και οι επιμέρους σελίδες της θα παρέχονται αδιαλείπτως και χωρίς σφάλματα.
  • Το επίπεδο ασφαλείας της πλατφόρμας είναι ανάλογο ενός ανοικτού, ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Το ΙΤΥΕ δεν εγγυάται ότι η πλατφόρμα ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές ("servers") μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/χρηστών παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.
  • Το ΙΤΥΕ δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή άλλα ελαττώματα, καθυστερήσεις ή διακοπές στην παροχή των δεδομένων της πλατφόρμας ή για οποιεσδήποτε ενέργειες που σχετίζονται με την αξιοποίηση αυτών των δεδομένων ή απορρέουν από αυτή.
  • Το ΙΤΥΕ δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την ακρίβεια, την ορθότητα, την επάρκεια ή την πληρότητα και την επικαιροποίηση του περιεχομένου της πλατφόρμας.
  • Το ΙΤΥΕ δεν εγγυάται ότι θα ανταποκρίνεται σε όλα τα ερωτήματα που τίθενται από τον επισκέπτη/χρήστη.
  • Το ΙΤΥΕ δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική, αρνητικό διαφέρον, ζημία από ποινική δίωξη που προκύπτει ή απορρέει από την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών, των επιλογών και του περιεχομένου της πλατφόρμας.

Χρήση ιστοσελίδων τρίτων φορέων

Η πλατφόρμα mooc.edu.grενδέχεται να περιέχει «συνδέσμους» σε άλλους δικτυακούς τόπους. Η πλατφόρμα mooc.edu.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», «υπερκειμενικών συνδέσμων» (hyperlinks) ή ηλεκτρονικών διαφημιστικών πινακίδων (banners), και δεν ευθύνεται για αυτά.

Η πλατφόρμα mooc.edu.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Το ΙΤΥΕ δεν εγγυάται και δεν φέρει ευθύνη ως προς το περιεχόμενο και τη λειτουργία συνδέσμων που διατίθενται μέσω αυτού ή στους οποίους αυτό παραπέμπει. Συνεπώς, το ΙΤΥΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία που θα υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης από τη χρήση ιστοσελίδων τρίτων φορέων. Οι σύνδεσμοι αυτοί χρησιμοποιούνται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη/επισκέπτη και η πρόσβαση σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους και η χρήση αυτών υπόκειται στους όρους τους οποίους αυτοί έχουν προσδιορίσει. Συνεπώς, για οποιοδήποτε ερώτημα ή/και πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της πλατφόρμας mooc.edu.gr , καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους, διέπονται από το εθνικό, Ενωσιακό και διεθνές δίκαιο. Διατάξεις των όρων χρήσης που τυχόν αντίκεινται με το ως άνω νομικό πλαίσιο, παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν και αφαιρούνται από την ιστοσελίδα, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων χρήσης. Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης και γενικότερα από τη χρήση της πλατφόρμας από τον επισκέπτη/χρήστη και οι οποίες δεν μπορούν να επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Πάτρας.